Pravidla


Registrace

1. Registrace jednotlivců, dvojic a týmů probíhá pouze vyplněním registračního formuláře na webových stránkách Javorový Vertikal (dále označení jako "pořadatel"), kde je nutné vyplnit všechny požadované informace.  Registrovat se mohou pouze závodníci starší 18 let. 

2. Kategorie jednotlivců a dvojic jsou rozděleny do dvou věkových kategorii (závodníci narození od roku 1989 včetně, budou v kategorii do 35 let, závodníci narození do roku 1988 včetně, budou v kategorii nad 35 let). U dvojic se věková kategorie stanoví podle staršího závodníka z dvojice. Týmy nejsou rozděleny podle věkových kategorií.  

3. Registrace probíhá pouze online od 1.1.2024 do 8.9.2024 nebo do naplnění kapacity, max. 400 závodníků. Registrace je platná až po připsání platby na účet. Při úhradě registrace jednotlivců je nutné do zprávy pro příjemce uvést jméno a příjmení závodníka. U dvojic a týmů zasílá platbu za celý tým/dvojici kapitán a uvede do zprávy pro příjemce název týmu/dvojice.

4. Cena startovného je 1000 Kč/osoba. Lhůta pro zaplacení startovného je 5 kalendářních dní od odeslání registrace. V případě neuhrazení v dané lhůtě bude registrace stornována.

5. Uhrazená registrace je nevratná. V případě, že se závodník nebude moci závodu zúčastnit, je možné převést registraci na jinou osobu. Převod registrace na jiného závodníka je možný do 29.9.2024. Změny piště na náš e-mail javorovyvertikal@gmail.com, ve kterém uveďte všechny potřebné informace pro změnu. Poplatek za přeregistraci je 200 Kč.


Obecná pravidla

1. Každý závodník potvrzuje, že je fyzicky a psychicky způsobilý se závodu zúčastnit a netrpí žádnou závažnou nemocí.

2. Do závodu smí nastoupit pouze závodníci v dobrém zdravotním a psychickém stavu a nesmí být pod vlivem návykových látek.

3. Do závodu smí nastoupit pouze řádně registrovaný závodník, registrován na oficiálních stránkách závodu www.javorovyvertikal.cz, který má řádně zaplacené startovné a je označen startovním číslem na dobře viditelném míste svrchního dílu oděvu.

4. Pořadatel má právo nepustit na start a diskvalifikovat závodníka pod vlivem návykových látek bez náhrady na odškodnění nebo vrácení startovného. Má právo zastavit v závodě každého závodníka, který bude vykazovat přílišné známky únavy či vyčerpání a mohlo by tak dojít k poškození či ohrožení jeho zdraví a nebo zdraví ostatních závodníků.

5. Každý závodník se účastní závodu na vlastní odpovědnost a nebezpečí. A je si vědom, že není oprávněn požadovat po pořadateli jakékoliv finanční plnění nebo uplatňovat jiné nároky v případě jakéhokoliv zranění nebo jiné vzniklé škody, které utrpí v souvislosti s účastí v závodu. Pořadatel nenese odpovědnost za zdraví a život závodníka po celou dobu konání sportovní akce.

6. Závodník je povinen poskytnout první pomoc zraněnému závodníkovi.

7. Každý závodník má přísně zakázáno využívat cizí pomoci po celou dobu pohybu na trati!!!

8. Všichni závodníci jsou obeznámeni s tím, že pořadatel závodu zodpovídá jen za povolení k využití místa k pořádání sportovní akce, zejména v místě startu a cíle, avšak nezodpovídá za stav trati, její funkci nebo za počasí ovlivněné vysokohorskými podmínkami.

9. Měřící zařízení bude umístěno v místě startu a cíle a také na vrcholu kopce, kde se bude probíhat časovou bránou.

10. Pořadatel má právo kdykoliv přerušit nebo předčasně ukončit závod (reagovat na nepředvídatelné situace, např. náhlá změna počasí) aby tak zajistil bezpečnost všech závodníků.

11. Výsledky po vyhlášení budou také zveřejněny na webových stránkách www.javorovyvertikal.cz.

12. Každý závodník souhlasí, že jeho e-mailová adresa, kterou uvedl při registraci bude použita pořadatelem jen pro zasílání potřebných informací o závodě, dále tato emailová adresa nebude předána třetí straně.

13. Každý závodník souhlasí, aby jeho účast a sportovní výkon v závodě byly pořadatelem audiovizuálně zaznamenány. Závodník také poskytuje svolení, aby audiovizuální záznamy nebo fotografie, vytvořené před, během a po skončení sportovní akce Javorový Vertikal, byly pořadatelem užity všemi způsoby uvedenými v § 12 odst. 4 autorského zákona za účelem prezentace tohoto závodu, a to bez nároku na jakoukoliv finanční odměnu.

14. Závodník musí dodržovat základní pravidla pro návštěvníky CHKO Beskydy (Chráněná krajinná oblast Beskydy), která jsou uvedena v § 26 zákona 114/92 Sb. o ochraně přírody a krajiny a respektovat zákazy, které platí v rezervacích dle § 29 (NPR) a 34 (PR).


Pravidla prezence, registrace závodníků a start závodu

1. Všichni závodníci musí být osobně přítomni při prezenci a registraci v den závodu, včetně všech závodníků dvojic a týmů, na určeném místě a v daný čas "face to face".

2. Každý závodník a všichni členové dvojic a týmů obdrží startovní číslo a bude jim zapůjčen čip jako měřící zařízení, který budou povinni po ukončení ihned vrátit pořadateli. Na každý zapůjčený čip bude vybrána záloha v místě registrace ve výši 100 Kč. Po navrácení zapůjčeného čipu bude záloha závodníkovi vrácena.

3. Start proběhne hromadně 11.10.2024 ve 20:00, časový limit a uzavření startu a cíle bude 12.10.2024 ve 23:59, což značí limit 28 hodin.


Pravidla pro dvojice a týmy v průběhu závodu

1. Na trati se bude vždy nacházet pouze jeden člen z dvojice či týmu!

2. Závodníci ve dvojicích nebo týmech jsou povinni se střídat postupně/štafetově.

3. Předávka štafety bude vždy probíhat až po doběhu předešlého závodníka do cíle, kde proběhne čipovací bránou. Poté může střídající/následující závodník vyrazit na trať.

4. V případě dřívějšího vyražení na trať střídajícím/následujícím závodníkem bude trestáno časovou sankcí pro celý tým nebo dvojici ve výši 5ti minut. "Všichni hrajeme fér"!!!

5. Výhradně je zakázáno aby se při předáváni štafety účastnil kdokoliv z podpůrného týmu nebo ze supportu závodníků.

6. Pro stanovení pořadí ve výsledkové listině je vždy brán v úvahu čas celého závodního týmu či dvojice.