Ochrana osobních údajů

SOUHLAS SE ZPRACOVÁNÍM OSOBNÍCH ÚDAJŮ

Toto prohlášení se vztahuje na závod Javorový vertikal (dále jen jako "pořadatel"), kde odesláním online přihlášky vzniká smluvní vztah mezi pořadatelem a účastníkem akce. Toto prohlášení je nedílnou součástí smluvního vztahu mezi pořadatelem a účastníkem akce.

Odesláním online přihlášky uděluje účastník v souladu se zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, a zákonem č. 480/2004 Sb., o některých službách informační společnosti, bezplatný souhlas se zpracováním svých osobních údajů pořadateli, coby správci osobních údajů, a to za účelem vyhodnocení závodu a zasílání informačních sdělení pořadatelem či jiným třetím subjektem, to vše na dobu neurčitou. S výjimkou jména a příjmení na výsledkové listině, nebudou osobní údaje uveřejněny. Účastník si je vědom toho, že má právo přístupu ke svým osobním údajům a další práva dle §§ 11 a 21 zák. č. 101/2000 Sb. Souhlas uděluje dobrovolně a může jej kdykoli bezplatně na adrese správce odvolat. Účastník souhlasí s tím, aby byly případně jeho osobní údaje předány pro účely poskytnutí zdravotní péče v rámci závodu.

Odesláním online přihlášky uděluje účastník výslovný souhlas (licenci) pořadateli s pořízením a použitím či šířením jeho podobizny, obrazových snímků a obrazových a zvukových záznamů týkajících se účastníka nebo jeho projevů osobní povahy pořízených v průběhu závodu nebo bezprostředně před ním či po něm (včetně akce probíhající před či po skončení závodu). Pořízené materiály mohou být použity kdykoli k vlastní propagaci organizátora závodu Javorový vertikal i ke komerčním účelům, a to bez nároku účastníka na honorář.
Účastník výslovně souhlasí s tím, že organizátor je oprávněn v souladu se zák. č. 101/2000 Sb., zák. č. 89/2012 Sb., občanským zákoníkem, užít bezplatně poskytnuté osobní údaje účastníka v médiích (včetně internetu a sociálních sítí), v propagačních a reklamních materiálech organizátora s tím, že mohou být pořizovány a zveřejňovány výše uvedeným způsobem i zvukové a obrazové záznamy účastníků závodu, a to po dobu deseti let od ukončení závodu.

Pořadatel je také oprávněn předat poskytnuté osobní údaje pověřené osobě, která zajišťuje měření času a vyhodnocení výsledků závodu, a dále k rozeslání fotografií účastníků závodu pořízených během závodu těmto účastníkům.